Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA VONATKOZÁSÁBAN

– hatályos 2023. július 10. napjától –

Az AW GROUP Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Apátkút u. 13. adószám: 32120592-2-41, cg.:
01-10-142081, – a továbbiakban Szolgáltató az általa nyújtott
– kozmetikai kezelések,
– elektrokozmetikai kezelések,
– alakformáló kezelések,
– arcdiagnosztika,
– arcmasszázs és relaxáció,
– smink, sminktetoválás,
– alakformáló és szőrtelenítő, gyantázó kezelések,
– UV mentes barnító kezelések,
– szemöldök, szempilla eljárások,
összefoglalóan együtt: kozmetikai alakformáló- és anti-aging esztétikai szolgáltatások (a
továbbiakban: szolgáltatás vagy szolgáltatások) igénybevételének és nyújtásának egyes
feltételeit és a létrejött szerződések általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) az
alábbiak szerint állapítják meg:

1. Az ÁSZF hatálya, a szerződés létrejötte, tárgya, tartalma

a) A jelen ÁSZF vonatkozik valamennyi, a Szolgáltató által az általuk nyújtott, egészségügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások vonatkozásában kötött egyedi szerződésre, függetlenül attól, hogy azt írásba foglalták-e. Az jelen ÁSZF-től eltérni érvényesen kizárólag írásban lehet.
Szolgáltató az ÁSZF hatályos szövegét, illetve annak módosítása esetén a módosított szöveget a módosítás hatályba lépése előtt 7 nappal a weboldalán közzéteszi.
A Vendég az időpontfoglalással, valamint a fenti szolgáltatások megrendelésével, illetve igénybevételével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a szerződéskötést megelőzően megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

b) A szerződés a szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Vendég) és a Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között jön létre.
Szolgáltatónak eltérő tájékoztatás hiányában az a Társasági telephely minősül, amely az igénybe veendő szolgáltatást nyújtja, azaz az igénybevétel helye szerinti Kozmetikai Alakformáló- és Anti-Aging Esztétikai Központ.
A Szolgáltatót a Vendég az Időpontfoglalás alkalmával választja ki.

c) A szolgáltatásra történő időpontfoglalással és annak visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. Időpontfoglalásnak minősül a webhely (www.awcosmetics.hu) időpontfoglaló modulján keresztül, a telefonon vagy személyesen foglalt időpont. Az
időpontfoglalásról mindhárom esetben e-mailt kap a Vendég, amennyiben azt az időpontfoglalás során megadta. A Szolgáltató az időpontfoglalást legkésőbb 1 munkanapon belül igazolja vissza. Visszaigazolás hiányában szerződés nem jön létre.

d) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások – tájékoztató jelleggel – az AW Cosmetics Kozmetikai Alakformáló- és Anti-Aging Esztétikai Központ közös weboldalán (www.awcosmetics.hu) feltüntetésre kerülnek. Szolgáltató a szolgáltatások körét, az árakat és a hivatkozott weboldal tartalmát bármikor jogosult módosítani.

e) A Szolgáltatások alapárát, illetve a konzultációs óradíjakat a Szolgáltató weboldalán kihelyezett árlista Szolgáltató jogosult arra, hogy az árlistáját bármikor módosítsa, melyet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző három nappal közzé tesz.
A Szolgáltató az igénybe veendő konkrét Szolgáltatás tekintetében árajánlatot a konzultáción való személyes megjelenés alkalmával, a kezelést, beavatkozást megelőzően, szóban ad. Írásbeli ajánlatot (a továbbiakban a szóbeli és az írásbeli ajánlat együtt: árajánlat) külön igény esetén vagy egyedi esetben ad. Az árajánlat az azon feltüntetett ideig, ennek hiányában 30
napig érvényes, függetlenül a kezelés alkalmainak számtól és időtartamától. Szolgáltató a Szolgáltatást csak abban az esetben kezdi meg, illetve végezi el, ha a Vendég az árajánlatot előzetesen elfogadja. Az árlista és az árajánlat ütközése esetén az árajánlatban foglaltak az irányadók.
Nem minősül ajánlattételnek az az eset, amikor egy érdeklődő személyesen, telefonon, közösségi oldalon, vagy e-mailben érdeklődik a szolgáltatásokról és annak díjairól, és azokról a Szolgáltató tájékoztatást ad. A Szolgáltató által ilyenkor megadott adatok és információk csak tájékoztató jellegűek.
Az akciós, promóciós árak kizárólag a megjelölt időszakra érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak. A bérletekre, vagy kombinált kezelésekre adott árengedmény esetén – eltérő megállapodás hiányában – a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül valamennyi kezelést igénybe kell venni.
Az Ajándékkártyák a vásárlástól számított 12 hónapon belül érvényesíthetők. A Szolgáltató általa Vendégnek biztosított ingyenes szolgáltatás (pl. születésnapi ajándék-szolgáltatás) az adott évben használható fel és másra át nem ruházható.

f) A Felek között létrejövő szerződések tárgya a Szolgáltató szakemberével történő konzultáció, továbbá az ez alapján a Vendég által kívánt és megrendelt, valamint a Szolgáltató által nyújtani vállalt szolgáltatás(ok).
A szolgáltatás vonatkozásában létrejövő szerződés tárgyát és tartalmát a Szolgáltató honlapja tartalmazza (www.awcosmetics.hu). A Vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF
rendelkezései elfogadása mellett el kell fogadnia az egyéb dokumentumokban rögzített feltételeket. A Vendég tudomásul veszi továbbá, hogy az árajánlat elfogadásával vagy a beleegyező nyilatkozatok aláírásával vagy a szolgáltatás igénybevételével megrendeli a szolgáltatásokat.

g) A Vendég köteles betartani és az esetleges kísérőivel betartatni a szolgáltató mindenkori házirendjét. A Házirend a Szolgáltató telephelyén elérhető. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Házirend be nem tartása esetén akár a Vendég, akár a kísérő szegi meg, a Szolgáltató jogosult a kezelést félbeszakítani, vagy megkezdését megtagadni. Ennek további, fizetési
kötelezettséggel járó jogkövetkezményeit a 6. pont tartalmazza.

2. Bejelentkezés

a) A szolgáltatások kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján vehetők igénybe. Időpontot személyesen, telefonon vagy honlapon található időpontfoglalási rendszerben lehet igényelni. A Vendég által történt előzetes időpontfoglalás csak akkor válik véglegessé, ha az a szolgáltató időpontfoglaló rendszerébe rögzítésre kerül és a rendszer azt visszaigazoló e-mail útján megerősíti.
A Felek között elektronikus úton szerződés nem jön létre.

b) A lefoglalt időpontot megelőzően 24 órával emlékeztető email és SMS üzenet kerül kiküldésre a Vendég által megadott e-mail címre és mobil telefonszámra.

c) Amennyiben a Vendég által kívánt időpontban nincs szabad kapacitás, úgy lehetőség van várólistára feliratkozni. Amennyiben felszabadul hely a kívánt időpontban, úgy Szolgáltató munkatársa telefonon, illetve e-mailben megpróbálja értesíteni arról a Vendégeket a várólistán rögzített sorrend szerint.

d) A Vendég köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót e-mailben vagy telefonon, amennyiben a lefoglalt időpontban megjelenni nem tud.

e) A késésre, az időpont halasztására és lemondására vonatkozó rendelkezéseket a 3. pont tartalmazza.

f) Amennyiben a Vendégnek a Szolgáltató felé fizetési kötelezettsége áll fenn, csak akkor biztosítanak a részére időpontot, amennyiben a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A fizetési kötelezettség teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a bejelentkezést és a Szolgáltatás teljesítését is megtagadni.

3. A szolgáltatások igénybevétele

a) A Szolgáltató a szolgáltatásokat kizárólag az AW Cosmetics Kozmetikai Alakformáló- és Anti-Aging Esztétikai Központ szakemberével történt előzetes konzultációt követően végzi. Az időpont egyeztetés alkalmával a Vendég számára a Szolgáltató – lehetőségei szerint – biztosítja, hogy úgy foglaljon időpontot, hogy amennyiben a konzultációt követően a kezelés mellett dönt, és a Szolgáltató a kezelést el tudja végezni, úgy az első kezelést már azonnal igénybe veheti.

b) A Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatások elvégzését a jelen ÁSZF további pontjaiban foglalt esetekben is.

c) A Vendég a szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás teljes menetéről. A Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a szóbeli tájékoztatást és a szolgáltató által rendszeresített
formanyomtatványokat, tájékoztató, beleegyező nyilatkozatokat és regisztrációs lapot elegendőnek tartja az adott szolgáltatás igénybevételéhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. Amennyiben a Vendég ugyanazt a kezelést korábban már igénybe vette, az arról szóló beleegyező nyilatkozatot egyszer már aláírta, úgy ismételt kezelés esetében – a jogszabályi előírások ellentétes rendelkezései hiányában – ráutaló magatartásával is létrejön a szerződés, illetve elvégezhető a szolgáltatás.

d) Késés
A lefoglalt időpont a kezelés kezdési időpontja. A pontos kezdéshez 10 perccel előbbi érkezés szükséges.
Késésnek a kezdési időponthoz képest való rendelkezésre állás tényleges időpontja minősül. Amennyiben a Vendég közli vagy technikai probléma révén nem közli a késését, és maximum 10 percet késik, a Szolgáltató azt tudomásul veszi. Amennyiben a Vendég közli a késését és 10 percet meghaladó a késés, úgy az eset körülményeinek figyelembevételével a Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy teljesíti-e a szolgáltatást vagy új időpont foglalása szükséges. Az utóbbi eset az időpont Vendég részéről való lemondásának minősül. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást elvégzi, azonban az a tervezettnél rövidebb ideig
tart, az elmaradt rész későbbi “pótlására” nincs lehetőség, a Vendég kár- vagy költségtérítésre nem jogosult.

e) Halasztás
A Vendég a lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen halasztani más időpontra, telefonon, e-mailen vagy az időpontfoglaló rendszerben tud. A halasztott időpont lefoglalására a bejelentkezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A fenti időtartamon belüli halasztás a Vendég részéről való lemondásnak minősül.

f) Az időpont lemondása és a meg nem jelenés A Vendég az előzetesen lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen tudja lemondani telefonon, e-mailen vagy az időpontfoglaló rendszerben. Az időponton való meg nem jelenés lemondásnak minősül.

g) A fentiekben rögzített határidőn vagy időtartamokon belüli lemondás és halasztás esetén felmerülő fizetési kötelezettségekre a 6. pontban foglaltak az irányadók.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a) A Szolgáltató a tevékenységét a hatályos jogszabályokban előírt feltételek szerint, azok biztosításával látja el.

b) A Szolgáltató a szolgáltatást a Vendég adatszolgáltatása, és előzetes, adott esetben a Szolgáltató szakemberével történő konzultáció alapján végzi. A Szolgáltató a szolgáltatás szakmai szempontú elemeit maga jogosult meghatározni, illetve jogosult a kezelés során azt bármikor megváltoztatni.

c) A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőket, alvállalkozókat igénybe venni, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron értékesíti a Vendég részére.

d) A Szolgáltató a szakmai szabályok betartására akkor is köteles, ha ez a Vendég kérésével vagy igényével ellentétes. Ha a Vendég által kért kezelés, beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, Szolgáltató köteles az ellátást megtagadni.

e) Ha bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes – például áramszünet, megbetegedés, alapanyag hiány – nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Vendég új, egyeztetett időpontban, illetve helyen veheti igénybe a szolgáltatást.

f) Szolgáltató jogosult arra, hogy a kezelést végző közreműködője személyét megváltoztassa, amiről a Vendéget – mihelyst lehetséges – tájékoztatja.

5. A Vendég jogai és kötelezettségei

a) A Vendég köteles a lefoglalt időpontot megelőzően 10 perccel megjelenni, a lefoglalt időpontban kezelés megkezdésére készen állni, a Szolgáltató által az igényelt kezeléssel összefüggésben kért adatokat és tájékoztatást megadni, a házirendet betartani és a kísérőjével betartatni, valamint a szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizetni. A Vendég köteles továbbá tiszteletben tartani az ellátására vonatkozó és a hatályos magyar jogszabályokat, valamint a Szolgáltató működési rendjét.

b) A Vendég jogosult a kezelésről, annak menetéről és várható költségeiről tájékoztatást és árajánlatot kérni.
Az esetlegesen szükséges tolmácsról, illetve fordításról a Vendég köteles gondoskodni a saját költségén.

c) A Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért dokumentumok aláírását, adatszolgáltatást megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége és/vagy kára merült fel, úgy azt a Vendéggel szemben érvényesíteni (6. pont).

d) A Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

e) A Vendég köteles Szolgáltatóval és munkatársaival együttműködni és ennek keretében különösen, de nem kizárólag
– tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelés kiválasztásához, a beavatkozások elvégzéséhez,
– kezeléssel kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani.

6. A Szolgáltatás díja, fizetési feltételek, fizetési kötelezettség lemondás, késés,
szerződésszegés esetén

a) A szerződés szerinti szolgáltatások díja a Szolgáltató árajánlata szerinti díj, mely magában foglalja a kezelés díját és az anyagköltséget. A Vendég tudomásul veszi, hogy az árajánlat szerinti díj csak változatlan körülmények esetén érvényes, azaz az abban előirányzott díjtételek a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, további anyagszükséglet stb. miatt is módosulhatnak.

b) A nyújtott szolgáltatások díját a Vendég minden esetben köteles megfizetni a Szolgáltató részére, még akkor is, ha azt állítja, hogy a kezelés eredményével nem elégedett. A Vendég abban az esetben is a teljes díj megfizetésére köteles, ha a késése okán a
Szolgáltató a kezelést elvégzi, azonban az előirányzottnál rövidebb időtartamban. Ebben az esetben a hiányzó időtartam pótlására nincs lehetőség, a Vendég kártérítésre nem jogosult.

c) A Vendég a díjat a kezelést követően a helyszínen köteles megfizetni készpénzben vagy bankkártyával.

d) Késedelmes fizetés esetén Vendég a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat fizetésére köteles.

e) Ha a Vendég a díjat külföldi bankszámláról vagy bankkártyával fizeti meg, ennek valamennyi költsége, beleértve az átváltással felmerülő költségeket is, a Vendéget terheli.

f) Ha a Vendég a megkezdett kezelés megszakítását vagy megszüntetését kéri, az igénybe vett szolgáltatás díját, a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit, de legalább a megkezdett szolgáltatás értékét köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

g) Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF-ben szabályozott és meghatározott bármely okból megtagadja, ideértve azt az esetet is, ha a Szolgáltató a kezelést megkezdte, de annak befejezése vagy annak eredménye a Vendégnek szerződésszegése okán marad el, vagy a Vendég késése miatt a kezelés nem végezhető el, a Vendég a
szerződésszegésére tekintettel kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke azonos az adott szolgáltatás díjával.

h) Ha a Vendég a foglalt időpontot 24 órán belül mondja le, vagy a lefoglalt időpontban nem jelenik meg, köteles a Szolgáltató ebből eredő kárát, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségeit, de legalább az adott szolgáltatás díját a Szolgáltató részére megfizetni. A szolgáltatás lefoglalásával a Vendég tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt esetben a számlát a Szolgáltató a lemondott vagy elmulasztott szolgáltatási időpontot követően – ha rendelkezik elektronikus e-mail címmel elektronikus úton, ha nem postán – küldi meg a Vendég számára. Amennyiben a Szolgáltató a számla kiállításához vagy kiküldéséhez nem rendelkezik elég adattal, úgy beszámítással élhet a következő szolgáltatás alkalmával, melyet csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vendég a tartozását az újabb szolgáltatás igénybe vétele előtt kiegyenlítette. Amennyiben a Vendég 30 napon belül újabb szolgáltatás igénybe vételére nem jelenik meg és az elmaradt fizetési kötelezettségét sem teljesíti, a Szolgáltató bármely későbbi szolgáltatásának a Vendég általi igénybe vételét megtagadhatja.

i) Amennyiben a Szolgáltató bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt a szolgáltatás nyújtására a lefoglalt időpontban vagy helyen nem képes, nem minősül Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, így a Vendég új, egyeztetett időpontban, illetve eltérő helyen veheti igénybe a szolgáltatást, kár- vagy költségtérítés azonban nem illeti meg.

j) A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a kötelezettségét beszámítással teljesíteni.

k) Abban az esetben, ha a Szolgáltatás igénybevétele olyan okból marad el, amiért a Vendég nem felelős (ideértve azt az esetet is, ha kiemelten bármely kezelést befolyásoló egészségi probléma vagy a megelőző vizsgálatok valamelyikének eredménye miatt a kezelés nem végezhető el), és arról hivatalos igazolást hoz, fizetési kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem

a) A Szolgáltató a Vendéget a személyes adatainak kezeléséről külön tájékoztatóban tájékoztatja.

b) A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy Vendég részéről az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Szolgáltató által a Vendég állapotáról kért, illetve általa szolgáltatott adatok, információk és ezek változásának a Szolgáltatóval való közlése a szolgáltatás nyújtásához szükséges. Adatszolgáltatás hiányában a Szolgáltató adott esetben nem a megfelelő kezelést nyújtja,
illetőleg a beavatkozásokkal járó kockázatokat nem tudja megfelelően felmérni.

c) A Szolgáltató a Vendég elérhetőségi adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a saját adatbázisában rögzíti abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, illetve a Vendéget érintő egyéb változásokról tájékoztassa. A Szolgáltató a Vendég születési dátumát a nyilvántartásában rögzíti abból a célból, hogy a Vendég számára a
születésnaphoz kötődően a Szolgáltató döntése alapján üdvözlő üzenetet vagy ajándék-kupont küldjön.

8. Felelősség, szavatosság

a) A Szolgáltató a szolgáltatásokat a szakmai szabályoknak megfelelően, a legnagyobb szakmai gondosság mellett nyújtja.
A Vendég tudomásul veszi, hogy valamennyi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázat, és mindazt a kockázatot, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, azaz amelyet a szakmai szabályoknak megfelelően végzett, a Vendégnek kell viselnie.

b) A Szolgáltató mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, ugyanakkor a Vendég tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre látható és előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Tekintettel továbbá arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül szubjektív, a Szolgáltatót esztétikai jellegű reklamáció esetére nem terheli,illetve kizár minden anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

c) A beavatkozások közismert, továbbá a Szolgáltató által a Vendéggel ismertetett kockázatain túl esetenként előre nem látható, speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat, tüneteket, következményeket okozó elváltozások, bevérzések, bőr elszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek a Vendég által kért beavatkozás következtében, melyekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik abban az esetben, amennyiben a szakma szabályai szerint járt el. Az ilyen kockázatok, panaszok és tünetek fellépése nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, illetve ezekért a Szolgáltató
a felelősségét is kizárja.

d) Nem terheli felelősség a Szolgáltatót olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, melyek abból erednek, hogy a Vendég jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a kezelést végző – illetőleg a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be, a kontraindikációkat elhallgatja, vagy azokról nem valós tájékoztatást ad.

e) A Szolgáltató által végzett összes szolgáltatás igénybevétele előtt a kezelő által felvett anamnézisen túlmutató, esetlegesen fel nem merült, vagy eltitkolt (Ideértve például a továbbiakat: műtét, terhesség, szoptatás, gyógyszeres kezelés), de a kezelés és végeredmény szempontjából fontos, befolyásoló tényezőkkel bíró információ visszatartásából eredő károk kizárólag a Vendég terhelik, azokért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

f) Amennyiben az egymásra épülő kezeléssorozatok révén elérhető eredményt hozó szolgáltatások esetében (ide értve például a sminktetoválást, lézeres szőrtelenítést, a testtekercselést és egyéb alakformáló kezeléseket) az azokat igénybe vevő Vendég a soron következő kezelésen nem jelenik meg, a Szolgáltató kezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, vagy más szolgáltatónál jelentkezik a kezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerült probléma megoldása, vagy a következő kezelés elvégzése érdekében, valamint a kezelt területen más szolgáltató által újabb beavatkozás történik, úgy a Szolgáltató mentesül a
Vendégen végzett kezeléssel kapcsolatos felelősség alól.

g) A Szolgáltató a fenti eseteken túl is mentesül a felelősség alól, ha a Vendég a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, és a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat következménye; a Vendég olyan egészségromlása és/vagy a felhasznált anyag ebből eredő meghibásodása vonatkozásában, amelyet a Vendég életmódja, rossz szokása vagy betegsége okoz; a Vendég nem megfelelő életvitele, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer hatása következtében kialakuló panaszok tekintetében; a Vendég számottevő súlyváltozása esetén;, egyéb súlyos általános betegség esetén.

h) A Szolgáltató nem felelős azokért a költségekért és károkért, amelyek a Vendéget azért érik, mert a Szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül különösen a háború, járványhelyzet, veszélyhelyzet, természeti kár és a kezelő vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte, valamint a közszolgáltatások szünetelése.

i) A Szolgáltató a Vendég személyes tárgyaiért az AW Cosmetics Kozmetikai Alakformáló- és Anti-Aging Esztétikai Központ(ok) területén felelősséget nem vállal és nem köteles a Vendég Központban felejtett tulajdonát, személyes tárgyait megőrizni és a Vendégnek eljuttatni.

j) A Szolgáltató a fentieken túl is csak olyan szerződésszegésért, illetve kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan okozott, és amely kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával áll összefüggésben. A felelősség kizárása nem vonatkozik az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

9. Vegyes rendelkezések

a) A szerződés a megrendelt szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

b) Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor, de különösen jogszabályváltozások, szakmai előírások, protokollok, a nemzetközi partnerek standardjainak változása esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsák. A módosított ÁSZF a rajta feltüntetett időponttól hatályos, és a hatályba lépést megelőzően közzétételre kerül a Szolgáltatók weboldalán. Kérjük, hogy a Szolgáltatás megrendelése, illetve igénybevétele előtt ellenőrizze az ÁSZF esetleges változásait.

c) A Felek a szerződéskötés és teljesítése során kötelesek együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről, és ezek változásáról. A tájékoztatás elmaradásából, késedelméből adódó jogkövetkezmények az információ közlést nem, vagy késedelmesen teljesítő Felet terhelik.

d) Ha a Vendég fogyasztónak minősül, jogosult arra, hogy a Szolgáltató vagy a nevében eljáró személy magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban szóban vagy írásban panaszt tegyen. A szavatossági igény (szerződésszegés orvoslása iránti igény) bejelentése nem minősül panasznak. A fogyasztói panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak szerint kezeljük. A panaszügyintézés helye a Szolgáltató székhelye, melyet az első oldalon talál meg. Panaszaikat (a székhelyre küldött) levélben vagy e-mailen fogadjuk. A panaszkezelésre szolgáló e-mail címünk: info@awcosmetics.hu

e) A fogyasztónak minősülő Vendég jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, ha a Szolgáltatóval a vitás ügy rendezését megkísérelte, azonban az nem vezetett eredményre. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37. §-ai tartalmazzák. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel: 06-1-488-2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

f) A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhatnak. A Vendég jogosult továbbá arra, hogy az igénye érvényesítésére bírósághoz forduljon.

g) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) rendelkezései az irányadóak.